برای ورود به اینترنت بانک پست بانک باید به آدرس ib.postbank.ir مراجعه کنید. دریافت رمز و فعال سازی اینترنت بانک این بانک نیز تنها به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب آن امکان پذیر است.