بیمه مسافرتی یکی از انواع بیمه نامه های اشخاص است که می تواند خاطر شما را در سفر، آسوده سازد. زیرا خسارات گوناگون احتمالی حین انجام سفر را جبران خواهد کرد.

پرداخت هزینه های درمانی و خسارات ناشی از مفقودی چمدان ها و مدارک شناسایی، برخی از مهم ترین خدمات این بیمه هستند. علاوه بر این، بیمه مذکور خسارات ناشی از کنسلی سفر و هم چنین موارد حقوقی و قضایی را هم پوشش می دهد.

بنابراین آشنایی با بهترین بیمه مسافرتی و تهیه آن هنگام انجام سفرهای داخلی و خارجی، امری حیاتی و مهم است.