ثبت چک در سامانه صیاد بانک مهر ایران به صورت غیر حضوری انجام می گیرد. از این رو دارندگان چک های صیادی برای ثبت هر برگه چک، با مراجعه به این سامانه می توانند اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به تغییرات اعمال شده در قوانین مربوط به چک های بانکی، تمامی بانک ها موظف به صدور دسته چک های صیادی هستند. این چک ها نسبت به چک های معمولی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت، تفاوت های زیادی دارند.