سامانه فراگیر آموزش بانک سپه به آدرس elsepah.com  امکان دریافت آموزش آنلاین را برای کارکنان فراهم می سازد. بنابراین تمامی کارمندان بانک سپه با ورود به این درگاه آنلاین، امکان دسترسی به محتواهای آموزشی را خواهند داشت. طی سال های اخیر، خدمات بانکی با سرعت بالایی به سوی الکترونیکی شدن حرکت کرده اند. در همین راستا، نیاز به دقت بیش تری جهت ثبت اطلاعات و نگهداری داده ها وجود دارد. کارمندان هم باید خود را به روز کرده و دانش کافی در زمینه ارائه خدمات جدید داشته باشند. سامانه فراگیر آموزش بانک سپه به همین منظور ایجاد شده است.