سایت طرح مهرآفرین به نشانی اینترنتی soal.medu.ir ، امکان ثبت نام معلمان مشمول در آزمون رتبه بندی را فراهم می کند. بنابراین فرهنگیان طرح مهرآفرین، باید در موعد مقرر به این سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را تکمیل نمایند. سال ۱۳۹۱ در طرحی تحت عنوان مهرآفرین، تعدادی نیرو در ارگان ها و سازمان های دولتی مختلف جذب شدند. بخش قابل توجهی از این نیروها در اداره آموزش و پرورش استخدام گردیده و هنوز هم مشغول به کار هستند. این افراد اکنون باید از نحوه ثبت نام مشمولان مهرآفرین اطلاع کامل داشته و در سامانه مربوطه نام نویسی کنند.