مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۹، خدمات گوناگون انتظامی را به ساکنان این منطقه از پایتخت ارائه می دهند. بنابراین افراد جهت انجام امورات پاسپورت، گواهینامه، کارت سوخت، نظام وظیفه و غیره، می توانند به این مراکز مراجعه کنند. طی سال های اخیر، بسیاری از خدمات پلیس الکترونیکی شده اند. با این حال، برخی از خدمات مهم هم چنان به صورت حضوری ارائه می شوند. از این رو آگاهی از آدرس و اطلاعات مراکز پلیس + ۱۰ منطقه نه تهران، برای ساکنان اهمیت زیادی دارد.