وثیقه خروج از کشور، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است که جهت مشمولین خدمات سربازی تعیین می شود. بنابراین مشمولان در صورت تمایل به خارج شدن از کشور، ابتدا باید مبلغ وثیقه را به حساب پلیس واریز نمایند.

در ایران همه آقایان با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی می شوند. مگر این که از معافیت دائم مانند کفالت و پزشکی یا معافیت های موقت هم چون معافیت تحصیلی برخوردار باشند. در همین راستا، وثیقه خروج از کشور برای مشمولین سربازی تعیین شده تا تعهدی به بازگشت و انجام خدمت ایجاد کند.

در ادامه فیلم آموزشی راهنمای پرداخت وثیقه خروج از کشور را ببینید: