پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir ، سامانه ای یکپارچه است که به شما اجازه می دهد همه خدمات ارائه شده توسط آموزش و پرورش را در یک سایت مشاهده کنید. دانش آموزان و اولیا و همچنین دبیران و فرهنگیان می توانند از امکانات این سامانه استفاده کنند. امکاناتی همچون احکام فرهنگیان ، دریافت کارنامه های آموزشی ، ثبت نام ها و ... که همگی بصورت یکپارچه در این سامانه قرار داده شده است تا بتوان به سادگی در یک پنجره واحد الکترونیک ، به همه امکانات مورد نیاز آموزشی دسترسی پیدا کرد.