اگر تا به حال با دادگاه و دادگستری سر و کار داشته اید حتما اصطلاحات ابلاغ و ابلاغیه برایتان آشنا می باشد . یکی از مهم ترین مراحل در شروع و ادامه دادرسی در دادگاه، ابلاغیه قضایی می باشد و چنانچه حکمی در خصو...

سفته ضمانت انجام کار چیست ؟  سفته یکی از اوراق تضمینی است که از آن به عنوان ضمانت در قراردادهامیتوان استفاده کرد.امروزه باپدیده ای روبرو هستیم که کارفرمایان جهت استخدام اشخاص  علاوه بر نوشتن قرار...

< 1 2 3 4 >