اظهارنامه مالیاتی وانت بار نوع جدیدی از اظهارنامه های مالیاتی است که باید در موعد مقرر توسط مشمولین مالیات بر مشاغل خودرویی تکمیل گردیده و تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور شود.