مالیات گردش حساب نوعی جدیدی از مالیات می باشد که بر اساس تراکنش های بانکی به ویژه تراکنش های واریزی محاسبه می گردد. به همین خاطر، با عنوان مالیات تراکنش های بانکی هم شناخته می شود. طی سال های اخیر شاهد تصویب قوانین متعددی در حوزه مالیات و مشمولیت مالیاتی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل طرح های جدید بوده ایم. چرا که مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمدی کشور جهت تامین هزینه های عمومی بوده و با توجه به محدودیت سایر منابع درآمدی اصلی کشور به دلیل تحریم ها، توجه ویژه ای به آن می شود.