آدرس اینترنتی سایت ثبت نام اینترنت رایگان دولت my.gov.ir می باشد و متقاضیان می توانند از این طریق اقدام به ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است که بسته های اینترنت رایگان دولت به دهک درآمدی ارتباطی نداشته و همه افرادمی توانند از آن استفاده کنند. نحوه فعالسازی و حجم دریافتی در ادامه مطلب موردبررسی قرارگرفته است.