سایت سنجش به نشانی sanjesh.org سالیان سال است که به عنوان مرجع اصلی وزارت علوم جهت برگزاری آزمون های تحصیلی و علمی کشور راه اندازی شده است. در سایت سازمان سنجش می توانید در جریان اخبار مربوط به رویدادهای علمی کشور قرار بگیرید و ثبت نام های اینترنتی کنکورهای مختلف را انجام دهی. همچنین می توانید نتایج مربوط به آزمون های گوناگون را در این سامانه مشاهده است.