ستاد مرکزی اربعین حسینی، کارگروهی جهت ساماندهی چارچوب ها، قوانین و نحوه برگزاری این مراسم است. با توجه به حضور میلیونی شهروندان ایرانی در پیاده روی اربعین، وجود نهادی مستقل در این زمینه اهمیت پیدا کرد. در همین راستا، ستاد اربعین با حضور چند وزیر و معاون اول ریاست جمهوری، تاسیس شد. طی سال های اخیر، ستاد اربعین مسئولیت تمامی امورات مرتبط با این مراسم را بر عهده داشته است.

هم چنین مصوبات مربوطه، توسط این ستاد ابلاغ می شوند. مردم با مراجعه به سایت ستاد مرکزی اربعین، امکان مشاهده دقیق مصوبات این مرکز را برای هر سال خواهند داشت.