وکالت تعویض پلاک خودرو یک نوع وکالت رسمی و محضری جهت تعویض پلاک وسایل نقلیه توسط خریدار است. زمانی که خرید و فروش یک خودرو انجام می گیرد، طرفین برای ثبت قانونی معامله به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

در این مراکز، پلاک فروشنده از روی خودرو برداشته شده و پلاک خریدار روی آن نصب می گردد. علاوه بر این، برگه سبز قبلی خودرو ابطال و برگه سبز جدیدی به نام خریدار صادر می شود. با اطلاع از نحوه دادن وکالت تعویض پلاک خودرو و ارائه آن، دیگری نیازی به حضور فروشنده وجود ندارد.