اداره گذرنامه بندر عباس در محله راه و شهرسازی، میدان شهدا و بلوار امام خمینی قرار دارد. افراد که قصد ثبت درخواست صدور یا تمدید پاسپورت را داشته باشند، می توانند به این اداره مراجعه کنند. چرا که بخش قابل توجهی از اقدامات مربوطه، به صورت حضوری انجام می گیرد.

پاسپورت یا گذرنامه یکی از مهم ترین مدارک افراد در سطح بین المللی است. این مدرک توسط دولت ها ارائه شده و هر شخص جهت ورود به خاک سایر کشورها، به آن نیاز دارد. به همین خاطر، اطلاع از آدرس اداره گذرنامه بندر عباس برای شهروندان بندری، اهمیت زیادی دارد.