سامانه سکوی وصول دیون قانونی خودرو توسط پلیس راهور، به منظور دریافت مالیات نقل و انتقال و تمامی دیون قانونی خودرو ایجاد شده است. به این ترتیب، افرادی که قصد فروش و تعویض پلاک خودروی شان را داشته باشند، قبل از هر چیز باید به این سامانه مراجعه نموده و دیون قانونی موجود را پرداخت نمایند.